O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
Vadias Rs d.o.o. logo

Vadias Rs d.o.o.

Oceni kompaniju

O nama

Kompanija VADIAS RS d.o.o. deo je grupe kompanija koje se bave poslovima upravljanja otpadom, od njegovog odvojenog sakupljanja, transporta, predtretmana do konačne reciklaže i ponovne upotrebe otpada.

Kompanija poseduje dozvolu za skladištenje i tretman neopasnog otpada – otpadne plastike izdatu od strane nadležnog organa, Opštine Stara Pazova, Odeljenje za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine broj 501-105/2017-III-07 od 20.06.2017. god.
Nagli tehnološki rast i razvoj uslovili su da se ljudi ozbiljnije posvete problemu zbrinjavanja otpada koji nastaje kao rezultat tehnoloških operacija i korišćenja finalnih proizvoda.
U skladu sa time cilj je da se postojeći i novonastali otpad tretira i iz njega proizvede proizvod koji će se koristiti kao polazna sirovina za proizvodnju.

 

VIZIJA


Naša vizija je postati prepoznatljiv po reciklaži otpadne LDPE plastike, a sve to poštujući zakonske regulative u sferi zaštite životne sredine, kako bi se na taj način omogućilo da otpad postane sirovina za dalju proizvodnju i smanji eksploatacija resursa iz prirode.


Kompanija VADIAS RS d.o.o. kao svoju osnovnu misiju ističe jačanje i širenje svesti o zaštiti zivotne sredine kroz:
1.uspostavljanje efikasnog sistema za upravljanje otpadom, reciklažom otpadne LDPE plastike i ponovnim iskorišćenjem otpada
2. sprečavanje, kontrolu i smanjivanje količine generisanog otpada koji završava na deponiji


Vođeni ovim načelima smanjujemo negativan uticaj otpada na životnu sredinu, dajemo doprinos održivom razvoju, obezbeđujemo kontrolu tokova otpada i poboljšavamo efikasnost svih procesa rada kroz ponovnu upotrebu sekundarnih sirovina.

Ovime se eksploatacija osnovne sirovine svodi na najviši mogući nivo, a reciklirana plastika i nakon upotrebe može ponovo da se reciklira.

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod

Kontakt

Kamenjareva 46, 22300 Stara Pazova - Beograd, Srbija
+381 64 85 59 494