O kompaniji
33
Iskustva
22
Plate
Poslovi
Clarivate logo

Clarivate

4.4
01.12.2022.

Ključna dokumenta u procesu obnove žiga

Helloworld
Proces obnove jednog žiga podrazumeva obezbedjivanje zakonom propisane dokumentacije, a cilj celokupnog procesa je dobijanje finalnog proizvoda - Sertifikata o obnovi. Osnovni dokument je punomoćje, kojim jedan pravni subjekt (vlastodavac) ovlašćuje drugi (punomoćnik) da postupa u njegovo ime. Konkretno, u slučaju intelektualne svojine , klijent daje saglasnost u pisanom obliku da određena advokatska kancelarija ima pravo da upravlja,i postupa sa žigom ili patentom kao da je njegova svojina. Postoje dve vrste punomoćja: generalno i limitirano. Prvo, kako i sam naziv nagoveštava, odnosi se brojčano neodređene žigove ili patente, dok se drugim daje pravo na upravljanje jednim , konkretnim žigom i u njemu je jasno i precizno navedeno ime žiga, registracioni broj , advokat i zemlja u kojoj će se robe i usluge pokrivene tim žigom prodavati. Iako Clarivate poseduje bazu punomoćja od svih klijenata iz svog portfolia, često se desi da lokalni Zavod za intelektualnu svojinu takvo punomoćje ne prihvati , pa advokat pošalje svoj nacrt punomoćja, koji ide u dalji postupak. A šta dalji postupak podrazumeva? Overu, odnosno legalizaciju tog dokumenta kako bi dokument bio pravno prihvatljiv. Postoje 4 vrste overe ili stepena legalizacije . Prvi podrazumeva samo potpis lica koje daje saglasnost opunomoćeniku (simply signed), drugi pored potpisa sadrži i notarski overenu kopiju sa notarskom klauzulom na srpskom i engleskom jeziku (notarized), treći overu kod nadležnih ministarstava , tj. Ministarstva pravde i Ministarstva spoljnih poslova i četvrti tzv. punu legalizaciju , odnosno pečat konzulata / ambasade strane države u kojoj će se taj proizvod prodavati. Stepen legalizacije zavisi od zakona o intelektualnoj svojini odredjene zemlje, a ovaj poslednji se uglavnom odnosi na arapske bliskoistočne zemlje. Nakon overa, punomoćje se skenira i šalje advokatu koji dalje taj dokument prilaže nacionalnom zavodu za intelektualnu svojinu. U izuzetnim slučajevima, klijent može da obezbedi već legalizovano punomoćje, čime se proces znatno olakšava i ubrzava.

Sledeći korak?

Ovde stupa na scenu Zavod , tj zaposlenik Zavoda koji razmatra dokumentaciju i donosi odluku da li je neophodno dostavljanje dodatne dokumentacije, ukoliko su različiti tipovi usluga u pitanju. Naime, može doći do nepoklapanja podataka iz punomoćja sa podacima baze Zavoda. Nepoklapanja, odnosno diskrepance mogu biti u samom nazivu žiga, imenu vlasnika žiga, adresi vlasnika, broju klase ili količini klasa koje žig pokriva. U tom slučaju, Zavod može zahtevati podnošenje dodatne dokumentacije, poput dokaza o promeni imena žiga/ adrese vlasnika / imena vlasnika žiga koju nam šalje klijent. Cilj ovog procesa da se podaci Zavoda u potpunosti poklapaju sa podacima vlasnika, a ishod je dobijanje Sertifikata o promeni imena ili adrese vlasnika. Pored obnove i prethodno pomenutih promena, postoje i drugi servisi/usluge, a jedan od bitnijih je reklasifikacija, koja se prvenstveno odnosi na Kanadu i Brazil, s obzirom da ove dve zemlje imaju svoje nacionalne klase koje je neophodno reklasifikatovati u internacionalne, prema Ničeanskoj klasifikaciji roba i usluga. Za Kanadu se izdaje poseban Sertifikat o reklasifikaciji, dok se za Brazil reklasifikcija radi kroz proces obnove žiga. Kada je reč o Ničeanskoj klasifikaciji, ovde treba istaknuti da postoji ukupno 44 klasa , prve 34 su za robe/dobra, a od 35 -44 za usluge. Svaki Sertifikat o obnovi sadrži osnovne podatke o žigu - ime žiga, ime vlasnika žiga, njegovu adresu, klasu ili klase i opis robe i/ili usluga koje ta klasa pokriva. Dešava se da u opisu dođe do prethodno pomenutih diskrepanci, a u tom slučaju Zavod izdaje tzv. Prigovor (eng. Office action ili manje formalno, objection) u kome zaposlenik Zavoda koji obrađuje predmet obnove daje obrazloženje da neku robu/ uslugu treba izbrisati iz opisa klase i zbog čega. Nakon što se utvrdi da je sve na svom mestu, izdaje se prvo potvrda o prijavi za zaštitu žiga kao dokaz da je obnova u toku, a potom i krajnji “proizvod” - Sertifikat o obnovi. U eri digitalizacije , većina zemalja izdaje elektronske sertifikate, ali ima i onih koji izdaju papirne verzije, tj Zavod šalje advokatskoj kancelariji originalni primerak, advokat skenira i šalje Clarivate-u skeniranu kopiju koja se odmah šalje agentu, a po prijemu i originala u papiru, prosleđuje se klijentu. Kopije originala se arhiviraju u Clarivate Documents Roomu, prema zakonskoj obavezi. Interesantna stvar u celoj priči je sto su potvrde, sertifikati i punomoćja često dvojezični, pa zaposleni imaju priliku da se upoznaju sa pravnom terminologijom na španskom, portugalskom, finskom ili nekom drugom indoevropskom jeziku. Posao je vrlo dinamičan i raznolik. Ako se poslovno pronalazite u ovom tekstu, Clarivate je odlično rešenje za vas. Najnoviji benefit zaposlenih je 25 dana godišnjeg odmora, a trenutno aktuelni su akcije dobijene od kompanije koje se mogu prodavati ili kojim se može trgovati na berzi. Posetite profil kompanije Clarivate.

Galerija